Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Το νέο οργανόγραμμα του υπ. Οικονομικών: Ιδιώτες ελεγκτές και δικηγορικές εταιρείες

Μικρά στρατηγεία για την παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών του Δημοσίου, με αρχιλογιστές, δικηγορικά γραφεία αλλά και καταρτισμένους από την αγορά ελεγκτές προβλέπει το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, σε μία προσπάθεια να προσαρμοστεί πλήρως στους απαιτητικούς διοικητικούς και δημοσιονομικούς στόχους αλλά και στις ανάγκες αναδιοργάνωσης του κράτους.
Το σχέδιο των προτεινόμενων δομών είναι έτοιμο από την ειδική ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών και πέραν της θέσπισης της θέσης του μόνιμου γενικού γραμματέα Εσόδων (η οποία καλύφθηκε ήδη από τον κ. Χ. Θεοχάρη), προβλέπει συγχωνεύσεις γενικών διευθύνσεων,...
καταργήσεις εφοριών και τελωνείων, αλλαγές στον ελεγκτικό προσανατολισμό του ΣΔΟΕ, αλλά και ενίσχυση των εποπτικών διευθύνσεων για τη διαχείριση του χρέους και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού. (ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Στο σχέδιο καταγράφονται οι στρεβλώσεις και οι αδυναμίες της υφιστάμενης δομής που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τα προβλήματα συνοχής και επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών μονάδων, τον κατακερματισμό κέντρων λήψης αποφάσεων, την περιορισμένη έως ανύπαρκτη μέτρηση των επιδόσεων του προσωπικού, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων σε θέματα προϋπολογισμού και διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, αλλά και του ΣΔΟΕ με την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της διοικητικής δομής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία, που συγκροτείται από έξι Γενικές Δ/νσεις, 32 Δ/νσεις και 106 Τμήματα, καθώς και τις ειδικές αποκεντρωμένες, διαπεριφερειακές και περιφερειακές υπηρεσίες (269 Δ/νσεις, 224 Υποδιευθύνσεις, 1.730 Τμήματα και 10 Γραφεία). Το νέο υπουργείο Οικονομικών θα είναι πιο ευέλικτο διοικητικά, περισσότερο αποτελεσματικό και θα «κοστίζει», σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του σχεδίου, 15 εκατ. ευρώ λιγότερο ετησίως λόγω των αλλαγών στη δομή και λειτουργία του. Ειδικότερα, το σχέδιο αναδιοργάνωσης προτείνει μεταξύ άλλων τα εξής: 

«ΣΠΑΣΙΜΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

- Δημιουργία δύο κύριων οργανωτικών πυλώνων, ενός για τα δημόσια έσοδα και ενός για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. 
- Επανεξέταση των αρμοδιοτήτων που δεν ασκούνται και των μονάδων που δεν λειτουργούν, ενεργοποίηση αυτών που πράγματι είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού και κατάργηση των λοιπών.
- Ανακατανομή του προσωπικού και ανάπτυξη μίας ενιαίας και συνεκτικής πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με συνεχή και προσανατολισμένη στις ανάγκες των υπηρεσιών επιμόρφωση του προσωπικού. 
- Διασφάλιση της εναλλαγής καθηκόντων.
- Αξιολόγηση των επιδόσεων και καθιέρωση ενός αυστηρά συνδεδεμένου με αυτές συστήματος υπηρεσιακής εξέλιξης και προαγωγών. 
- Ενίσχυση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου με το κατάλληλο προσωπικό και ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική άσκησή του.
- Δημιουργία συντονιστικού οργάνου, στο οποίο να μετέχουν οι γενικοί γραμματείς και οι γενικοί διευθυντές των υπηρεσιών, που υποστηρίζονται από τη ΓΓΠΣ για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της υλοποίησης στρατηγικής για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών προς εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών λειτουργιών βάσει διαμορφωμένων και από κοινού συμφωνημένων προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του φορέα.
- Περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του μόνιμου γεν. γραμματέα και παροχή σε αυτόν όλων των απαιτούμενων αρμοδιοτήτων για τη δημιουργία μίας ισχυρής, σύγχρονης και ημιαυτόνομης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα λογοδοτεί στον υπουργό και στο Κοινοβούλιο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το γενικό γραμματέα, η οποία θα συντονίζει τη δράση όλων των Γενικών Δ/νσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών σχεδίων με το στρατηγικό σχέδιο και μεταξύ τους και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Η μονάδα παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του γεν. γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εισηγείται τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

- Σύσταση Μονάδας Νομικής Υποστήριξης υπαγόμενης απευθείας στον γεν. γραμματέα. Στελέχωση της Μονάδας με δικηγόρους με έμμισθη εντολή και προσωπικό με νομικό γνωστικό υπόβαθρο.

Η Μονάδα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της νομολογίας, την ενημέρωση των επιτελικών υπηρεσιών για τις διάφορες νομολογιακές λύσεις και την παροχή νομικής υποστήριξης για την επίλυση ζητημάτων, για τα οποία έχουν ήδη αποφανθεί τα δικαστήρια ή έχει γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ. Επιπλέον, συμβουλεύει τις επιτελικές μονάδες της Κ.Υ. επί ζητημάτων που τίθενται υπόψη της από αυτές, αναφορικά με τον χειρισμό μείζονος σημασίας υποθέσεων και προβλημάτων που ανακύπτουν. Παράλληλα, παρέχει στον γεν. γραμματέα νομική υποστήριξη κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Η φορολογική διοίκηση

- Μείωση των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης από 5 σε 3, μεταφορά των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τα ΔΕΚ και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ελέγχου και Είσπραξης και ανακατανομή των λοιπών αρμοδιοτήτων στις μονάδες που διατηρούνται. Πιο συγκεκριμένα:
- Σύσταση Δ/νσης Μετρήσεων και Ανάλυσης Δημοσίων Εσόδων, υπεύθυνη για τη συγκέντρωση στοιχείων από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες αναφορικά με τις βεβαιώσεις και εισπράξεις από κάθε φορολογία, την ανάλυση των επιδόσεων σε σχέση με τις προβλέψεις, τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων, τη συγκέντρωση και τήρηση διαχρονικών δεδομένων για την είσπραξη των φόρων σε εθνικό επίπεδο, την παροχή αναλύσεων ακριβείας στις λοιπές μονάδες που εμπλέκονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Γεν. Γραμματείας.
- Τμήμα Μητρώου και Βελτίωσης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής για την απόδοση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου και την παρακολούθηση της εικόνας των φορολογουμένων, την τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων μητρώου, την κατάρτιση των εγκυκλίων και εντύπων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την εγγραφή και διαγραφή φορολογουμένων από το μητρώο, τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων (με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα), τη δημόσια διαβούλευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εκούσια φορολογική συμμόρφωση.
- Τμήμα Φορολογικών Δηλώσεων, υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και οργάνωση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, επεξεργασία των δεδομένων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας καταχώρησης στο ηλεκτρονικό σύστημα και της πληρότητας των στοιχείων του και συνεργασία με τρίτους για την πρόσβαση σε στοιχεία για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

ΣΔΟΕ

- Αρση των επικαλύψεων σε διυπουργικό επίπεδο σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά στη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και στην πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων και εκρηκτικών.
- Κατάργηση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, για τις οποίες την ευθύνη φέρουν οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), αναφορικά με τις Κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις.
- Αμεση ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στον στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 
- Κατάργηση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, για τις οποίες την ευθύνη φέρουν οι κτηματικές υπηρεσίες, αναφορικά με την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των ανταλλάξιμων και των δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ’ αυτών.
- Μείωση του αριθμού των Δ/νσεων σε 2 και των Τμημάτων σε 7 με συγχωνεύσεις. 
- Κατάργηση όλων των θέσεων αναπληρωτών διευθυντών

Η οικονομική πολιτική

- Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων διατηρείται και ενισχύεται η συνεργασία της με τις Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού τόσο κατά την προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) όσο και κατά τις διαδικασίες εκπόνησης του προϋπολογισμού.
- Η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) προτείνεται να απορροφηθεί από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος διατηρεί τη θεσμική του αυτοτέλεια.
- Συστήνεται «Διεύθυνση ΔΕΚΟ» με τρία τμήματα, εκ των οποίων το πρώτο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση, ανάλυση και πρόβλεψη της οικονομικής θέσης των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των προτάσεων της οικείας πολιτικής. Το δεύτερο είναι το «Τμήμα Συνεργασίας Δημοσίου και ΣΔΙΤ», με δυνατότητα πολύ καλής ανάλυσης των δημοσιονομικών επιπτώσεων και το τρίτο αυτό των «Αποκρατικοποιήσεων», το οποίο θα αναλάβει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες.
- Προτείνεται από την «Ενιαία Αρχή Πληρωμής» να διενεργείται και η καταβολή των συντάξεων όλου του δημόσιου τομέα (σε συνέχεια της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου).
http://www.kerdos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...